تبلیغات در نقطه فروش
اخبار و اطلاع رسانی
POSM
خرید آنلاین

گوندولا | Gondola

گوندولا | Gondola

(به ایتالیایی) یک نوع بلم و قایق پاروئی باریک و دراز است که بیشتر در شهر ونیز ایتالیا برای جابجایی افراد و بارها استفاده می شود. گوندولاها سده های پیاپی وسیله اصلی ترابری در ونیز بوده اند و امروزه نیز نقش مهمی در جابجایی مردم و کالاها در آبراهه های ونیز دارند.

در تبلیغات به نوعی استند مستقل و ثابت نمایش محصولات گفته می شود که در دو سر انتهای قفسه های فروشگاهی قرار می گیرد و دارای مضمونی خاص و جدا از قفسه بوده و ابعاد آن به صورت استاندارد دو برابر یک قفسه ها می باشد .